بيماريهاي گياهان جاليزي

مقدمه:

كه به آنها جاليز نيز گفته مي شود داراي ( (Cucurbitacea كدوئيان۹۰ جنس و ۷۵۰ گونه اند.گياهان اين تيره به علت سرعت رشد علفي در يك سال و توليد ميوه هاي خوراكي و آبدار به ويژه در فصل تابستان بي نهايت جالب توجه و ارزنده اند. همگي آن ها طالب آب و هواي گرم هستند كليه گياهان خانواده به سرما حساسند. موطن اصلي گياهان اين خانواده در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري و نيز كشورهاي گرمسيري با آب و هواي معتدل است.  اين گياهان در كشورما حائز اهميت فوق العاده زيادي هستند در سرتاسر ايران به جز كوير مركزي با هر شرايط آب و هوايي به طور وسيعي كشت مي شوند. مهمترين جنسهاي موجود در خانواده عبارتند از: كدوهاي تابستانه و زمستانه، كدو مسمايي، كدو حلوايي، كدو تنبلCucurbita pepo, C. maxima, C. moschata, ) هندوانه ،(Cucumis sativus) خيار ،(C. mixta Cucumis melo) طالبي و خربزه ،(Citrullus sp.) ). در ادامه بيماريهاي قارچي كدوييان را بررسي مي كنيم:

-بيماري مرگ گياهچه ها (Damping off);

اين بيماري انتشار جهاني دارد و در غالب مناطق ايران از جمله شمال كشور باعث پوسيدگي بذر، از پا افتادگي گياهچه، پوسيدگي ريشه، ساقه و پوسيدگي نرم اندام هاي ذخيره اي مي شود....برچسب‌ها: بیماری های گیاهان جالیزی, خانواده کدوئیان, بوته میری جالیز, سفیدک داخلی, سفیدک حقیقی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ساعت توسط مهری زرگانی |