کد مقاله 669 

سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا  آذر 91 

بررسی اثر آللوپاتی عصاره اندام­ هوایی  و ریشه گیاه­ دارویی اسپند

(Peganum harmala L.) بر جوانه­ زنی بذر یونجه (Medicago sativa)

                مهری زرگانی1*، یوسف مجتهدی1، علی قربانی کهریزسنگی2، حسن نورافکن1

1 - گروه كارشناسي ارشد علوم باغباني ، دانشگاه آزاد اسلامي، ميانه.

2 – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقلید.

چکیده:

    آللوپاتی علمی نسبتاَ جدید است که بر هم­­ کنش­ های بیوشیمیایی بازدارندگی یا تحریک کنندگی بین دو گیاه را مورد بررسی قرار می­ دهد و از موضوعات قابل توجه در دانش علف­ های هرز است. به این منظور این تحقیق به بررسی اثر آللوپاتی عصاره اندام­ هوایی (ساقه، برگ) و ریشه گیاه دارویی اسپند بر جوانه­ زنی بذر یونجه در شرایط آزمایشگاهی، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1391 پرداخته  است. غلظت­ های مورد استفاده  5/0، 1، 5، 10، 15، 25، 50 درصد و آب مقطر استریل به عنوان شاهد می­ باشد. نتایج آزمایش نمایانگر این بود که از غلظت 5/0 تا 5 درصد عصاره ریشه نسبت به عصاره اندام­­ هوایی اثر بازدارندگی جوانه­­زنی بیشتری نسبت به شاهد داشت ولی در غلظت ­­های 10 درصد به بالا عصاره اندام­­هوایی باعث کاهش شدید جوانه­­زنی نسبت به شاهد و عصاره ریشه شد، به طوریکه در غلظت 50 درصد جوانه­­زنی کاملا متوقف گردید.

کلمات کلیدی: یونجه، گیاه دارویی اسفند، آللوپاتی، عصاره اندام­ هوایی و ریشه، بازدارندگی جوانه­­ زنی.

دانلود کل مقاله


برچسب‌ها: مقاله, آللوپاتی, اسپند, گیاه دارویی, جوانه زنی
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ساعت توسط مهری زرگانی |